Gmina Jastków

Projekt: „ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W GMINIE JASTKÓW, KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY UJĘĆ WODY W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW ORAZ OŻARÓW" nr: RPLU.06.04.00-06-0049/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.